کتاب تابستان دهم ریاضی-قلم چی

کتاب تابستان دهم ریاضی-قلم چی

ویژگی کتاب تابستان دهم ریاضی-قلم چی:

كتاب تابستان  ریاضی  دهم از پنج آزمون تشكيل شده است:
-1هر کدام از پنج آزمون كتاب با پيش روي مستقل به مباحث نيمسال اول پايه دهم مباحث سال نهم ميپردازد.
2- در هر کدام از آزمون های اين كتاب  فضايي متناسب با آزمون هاي تابستان شبيه سازي شده، از اين رو هركدام از
آزمونها از دو بخش نگاه به آينده و نگاه به گذشته تشكيل شده است. درس های نگاه به آينده شامل رياضي ،1فيزيك 1و
شيمي 1مي باشند و در بخش درس هاي نگاه به گذشته فارسي نهم، زبان انگليسي نهم، علوم نهم ،رياضي نهم وعربي نهم،  
مورد پرسش قرار ميگيرند
3-براي درس هاي اختصاصي كتاب، بخش هایی به عنوان درس نامه در نظر گرفته شده که دانش اموزان با مطالعه آن
مي توانند به سوالات كتاب پاسخ دهند.
4-همه ي سوال هاي آزمون ها داراي شناسنامه ي كامل مطابق با كتاب درسي هستند.
5-تمامي پرسش هاي در بخش پاياني كتاب به طور كاملا تشريحي پاسخ داده شده اند، سعي بر این شده که در آن قسمت
افزون بر پاسخ سوال، نكات آموزشي مهم  هرسوال تشريح و مرور شود.

 


نظرات کاربران