کتاب پاسخ نوروز دهم ریاضی-قلم چی

کتاب پاسخ نوروز دهم ریاضی-قلم چی

ویژگی کتاب پاسخ نوروز دهم ریاضی-قلم چی:

  1. توضیح جامع چرایی صحیح بودن گزینه ها
  2. بهره گیری از شکل و نمودار برای توضیح پاسخ صحیح

 


نظرات کاربران