کتاب تابستان دهم انسانی-قلم چی

کتاب تابستان دهم انسانی-قلم چی

ویژگی کتاب تابستان دهم انسانی-قلم چی:

كتاب تابستان پايه ي دهم از پنج آزمون تشكيل شده است:
-1هر کدام از پنج آزمون كتاب با پيش روي مستقل به مباحث نيمسال اول پايه دهم مباحث سال نهم ميپردازد.
2- در هر آزمون اين كتاب تلاش شده است سوالاتی متناسب با آزمون هاي تابستان شبيه سازي شود، از اين رو هركدام از
آزمونها از دو قسمت نگاه به آينده و نگاه به گذشته تشكيل شده است.
3-براي درس هاي تخصصی كتاب، بخش هایی  با عنوان درسنامه در نظر گرفته شده  كه  مي توانيد با مطالعه ی آن
 به سوالات كتاب پاسخ دهيد.
4-همه ي سوالات آزمون ها داراي شناسنامه ي كامل مبتني بر كتاب درسي می باشند.
5-کلیه ی پرسش هاي آزمون ها در قسمت پاياني كتاب تماما  به صورت تشريحي پاسخ داده شده اند، سعي شده است دراین قسمت
علاوه  بر پاسخ سوال، نكته های آموزشي مهم مربوط به هرسوال توضیح و مرور شود.

 


نظرات کاربران