کتاب سه سطحی علوم سوم

کتاب سه سطحی علوم سوم دبستان-قلم چی

ویژگی کتاب سه سطحی علوم سوم دبستان-قلم چی:

اکتاب 2 ویژگی برجسته دارد.

  • ویژگی اول: سؤال‌ها، در3سطح  سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر تنظیم شده اند.

بنابراین پنجاه درصد  دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب کسانی هستند که نمره‌ی بین چهارده تا بیست در مدرسه و با ترازهای بیش از 5 هزار در آزمون‌های کانون را دارند.

  • ویژگی‌ دوم کتاب این است که همه ی سؤال‌ها  دارای هویت هستند و براساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون منظم هستند. سؤال‌ها  سلیقه‌ای و براساس نظر اشخاص تنظیم نبوده است .

نظرات کاربران