آنچه در اینجا میبینید: ������������ �������� �������� ���������� ������ ���������������� 95 96