تاریخ انتشار:1395-03-05
تاریخ بروزرسانی: 1395-03-05
تعداد بازدید: 8745جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی پایه یازدهم

شورای عالی آموزش و پرورش طی جلسه ای جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی پایه یازدهم را ا علام نمود که در رشه های مختلف به شرح زیر می باشد.

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی
پایه یازدهم- رشته علوم تجربی
تعلیمات دینی2
(دینی، اخلاق، قرآن)
2
عربی، زبان قرآن 2
2
فارسی 2
2
نگارش 2
1
زبان خارجی 2
2
تاریخ معاصر
2
تربیت بدنی2
2
انسان و محیط زیست
2
درس انتخابی
(1-هنر 2-تفکر و سواد رسانه ای
3-کارگاه کارآفرینی و تولید)
2
ریاضی 2
4
فیزیک 2
3
شیمی 2
3
زیست شناسی 2
4
آزمایشگاه علوم تجربی 2
1
زمین شناسی
2
مجموع
35
 
جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی
پایه یازدهم- رشته ریاضی و فیزیک
تعلیمات دینی2
(دینی، اخلاق، قرآن)
2
عربی، زبان قرآن 2
2
فارسی 2
2
نگارش 2
1
زبان خارجی 2
3
تاریخ معاصر
2
تربیت بدنی2
2
انسان و محیط زیست
2
درس انتخابی(1-هنر 2-تفکر و سواد رسانه ای
3-کارگاه کارآفرینی و تولید
2
حسابان1
3
هندسه 2
2
آمار و احتمال
2
فیزیک 2
4
شیمی 2
3
آزمایشگاه علوم تجربی 2
1
زمین شناسی
2
مجموع
35
 
جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی
پایه یازدهم- رشته ادبیات و علوم انسانی
تعلیمات دینی2
(دینی، اخلاق، قرآن)
4
عربی، (زبان تخصصی رشته) 2
2
فارسی 2
2
نگارش 2
1
علوم و فنون ادبی 2
2
زبان خارجی 2
3
ریاضی و آمار 2
2
تربیت بدنی2
2
انسان و محیط زیست
2
درس انتخابی(1-هنر 2-تفکر و سواد رسانه ای
3-کارگاه کارآفرینی و تولید
2
تاریخ 2
3
جامعه شناسی 2
3
جغرافیا 2
3
روانشناسی
2
فلسفه 1
2
مجموع
35
 
جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی
پایه یازدهم- رشته معارف و علوم اسلامی
علوم و معارف قرآنی 2
2
اصول عقاید 2
3
احکام 2
1
اخلاق 2
1
عربی، (زبان تخصصی رشته) 2
3
فارسی 2
2
نگارش 2
1
علوم و فنون ادبی 2
2
زبان خارجی 2
3
ریاضی و آمار 2
2
تربیت بدنی2
2
انسان و محیط زیست
2
درس انتخابی(1-هنر 2-تفکر و سواد رسانه ای
3-کارگاه کارآفرینی و تولید
2
تاریخ 2(تخصصی رشته)
2
مطالعات فرهنگی
2
اقتصاد
2
روانشناسی
2
فلسفه 1
2
مجموع
36
 
 
 

مطالب ویژه پایه یازدهم

مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب
مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب